Национално състезание „Млади таланти в модата“ 2019

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Да се предостави възможност на учениците за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности по усвояваните професии;
 2. Да се мотивират участниците за постигане на по-високи резултати и усъвършенстване на практическите умения в реална работна среда;
 3. Да се демонстрират постижения и готовност за упражняване на усвоената професия, прилагане на творчество и решаване на практически задания в конкретна ситуация;
 4. Да се стимулира реализирането на контакти и партньорство между ученици и учители от професионални гимназии от съответното професионално направление в различни региони от страната за популяризиране и утвърждаване на положителни практики в осъществяването на професионалното образование и обучение;
 5. Да се приобщават социалните партньори към проблемите на професионалното образование и обучение за оказване на реална подкрепа в популяризиране възможностите на учениците за реализация в конкретни предприятия, отпускане на стипендии на обучаващите и сключване на договори със завършващите;
 6. Да се мотивира участието на учениците в осъществяване на междуучилищно сътрудничество, съревнование и изява на професионално-личностни качества: комуникативност, трудова дисциплина, работа в екип, професионална етика.

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученици от средните училища в Република България, осъществяващи обучение по професии, свързани с проектиране, моделиране и изработване на облекло.

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Първи кръг – училищен. Срок на провеждане – до 08.02.2019 година
 2. Втори кръг – национален. Срок на провеждане – м. 04.2019 година. Място на провеждане – гр. Хасково

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Училищен кръг

Състезанието се състои в представяне на идеен проект за изработване на модел с оригинална интерпретация на тема „Геометрия“.

 1. Национален кръг

Състезанието се състои в представяне на модел с оригинална интерпретация на тема „Геометрия“ по изработен идеен проект от отбора.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Представяне на модел с оригинална интерпретация на тема „Геометрия“, пречупена през погледа на младите хора в градска среда.

Динамиката в геометрията и в градския пейзаж е вдъхновение за експеримент в модата, излизащ извън шаблоните на масовото производство и залагащ на трансформация, гъвкавост, адаптивност и промяна.

Няма ограничение в използваните материали и аксесоари.

Високо се оценяват проекти с тематична визия на целия отбор.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ, С КОЙТО СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Задължителни страници:

 • Титулна страница – на MS Word, формат А4, която съдържа следната информация:
 • Лого на училището;
 • Вид на състезанието: Национално състезание „Млади таланти в модата” – изписва се с главни букви, bold и центрирано, с размер на шрифта Times New Roman 20 pt;
 • Тема „Геометрия“;
 • Данни за отбора – трите имена на учениците – изписват се с главни букви, bold и подравнени вляво, с размер на шрифта Times Nw Roman 14 pt;
 • данни за ръководителя на отбора – трите имена, телефон, e-mail – изписват се с главни букви, bold и подравнени вляво, с размер на шрифта Times New Roman 14 pt

Стр. 1. Мотивация и обосновка за избор на модел – на MS Word, формат А4, с размер на шрифта Times New Roman 12 pt

Стр. 2. Описание на модела – на MS Word, формат А4, с размер на шрифта Times New Roman 12 pt

Стр. 3. Художествена скица на модела

Стр. 4. Описание на използваните суровини, материали и аксесоари – на MS Word, формат А4, с размер на шрифта Times New Roman 12 pt

Забележка: Ако се налага да се използва повече от една страница за конкретна точка, номерацията на страниците се запазва, като се разделя на подточки – Пример: стр. 4 се номерира като стр. 4.1, стр. 4.2 и т.н.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Училищен кръг
 • Директорът на училището организира провеждането на училищния кръг, като назначава със заповед тричленна комисия за организация и оценяване на резултатите и определя функциите им.
 • Препоръчва се за комисиите да бъдат определяни изявени и с дългогодишен опит учители – специалисти в съответната професионална област, представители на предприятията, с които училищата са в традиционни договорни отношения, представители на социалните партньори – браншови организации, организации на работодателите.
 • Регионалните управления на образованието координират и контролират дейностите по организирането, провеждането и финансирането на училищния кръг на състезанието.
 • За участие в националния кръг се определят отборите, заели първо и второ място.

Класираните на първо и второ място отбори на училищния кръг трябва да изготвят идейния проект съгласно изискванията по т. VI., който се изпраща в Министерството на образованието и науката до 20.02.2019 година на e-mail: f.todorova@mon.bg.

Забележка: Училището може да участва в национален кръг и само с един отбор (по преценка на училищната комисия).

Комисия, съставена от специалисти и експерти в областта на проектирането, моделирането и производството на облекло, оценява изпратените в Министерството на образованието и науката проекти, при спазване на принципа на анонимност и определя 15 от тях по критерии, определени в т. УШ. Система за оценяване за участие в националното състезание.

Списък на отборите, класирани на националния кръг, и имената на авторите на проектите ще бъдат публикувани на сайта на МОН до 01 март 2019 година.

 1. Национален кръг

За националния кръг класираните отбори носят изработените състезателни модели на класираните отбори.

Състезанието е анонимно. Всеки отбор тегли номер по време на техническата конференция, който определя реда на представянето му.

Представянето на моделите се осъществява, като всеки отбор защитава собствения проект пред журито. Моделите се представят по ред на номерата пред журито. Журито задава въпроси към отборите, свързани с проектирането, моделирането и технологичната последователност за изработване на модела.

Цялостната организация на националното състезание се осъществява от дирекция „Професионално образование и обучение“ на Министерството на образованието и науката и училището – домакин.

 • Всеки отбор на националното състезание се представя от трима ученици.
 • За всяко нарушение на установения ред за провеждане на състезанието комисията санкционира състезателя с отнемане на точки. При груби нарушения той може да бъде отстранен от по-нататъшно участие.
 • Начинът и редът за санкциониране се определят от комисията за оценяване и се съобщават преди състезанието.
 • За резултатите от състезанието се съставя протокол, изготвен и подписан от комисията за оценяване.
 • Класираните състезатели на първите три места и техните ръководители се награждават и резултатите от състезанието се разгласяват по подходящ начин в медиите.
 • Оценяването на състезателните модели се осъществява от тричленна независима комисия за оценяване, съставена от специалисти и експерти в областта на проектирането, моделирането и производството на облекло.

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Системата на оценяване е точкова. Максималният брой точки е 100. Максимален брой точки се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на всеки критерий. Непълният отговор се оценява с част от максималния брой точки по индивидуална преценка на членовете на комисията за оценяване.

Председателят и всеки член на комисията за оценяване самостоятелно попълват чек-лист за оценка (таблица 1 – за училищен кръг и таблица 2 – за национален кръг), в която вписват определения от тях брой точки. Резултатите се попълват в протокол за общата оценка и класиране на всеки състезател и отбор, който се подписва от членовете на комисията за оценяване.

За определяне на отборното класиране се взема предвид сборът на точките от всички оценители. Максимален брой точки – 300 (тричленна комисия).

Отборното класиране се извършва в низходящ ред според общия брой точки.

Наградите на училищата се връчват на ръководителя на отбора от председателя на журито.

 1. Училищен кръг

Всеки отбор представя пред комисията, определена със заповед на директора, идеен проект по зададената тема:

 1. Национален кръг

Чек-лист за оценка на отбор №………. Оценител:

Критерии Максимален брой точки Получен брой точки
Качество на изпълнение min 0 max 40
Оригиналност на дизайна min 0 max 30
Цялостна визия на отбора min 0 max 10
Отборът дава пълни и верни отговори на поставените от журито въпроси min 0 max 20
Общ брой точки max 100
Брой точки, отнети за нарушение на установения ред за провеждане на състезанието max (-10)

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

 1. Министерството на образованието и науката осигурява:
 • Цялостната организация, координация и контрол на състезанието съвместно с училището – домакин;
 • Финансовите средства за:
 • храна и нощувки на състезателите;
 • грамоти за участие на всеки състезател и на всеки ръководител;
 • награден фонд – за индивидуалното и за училищното класиране от първо до трето място;
 • материали, инструменти и други консумативи, необходими за провеждането на състезанието.
 1. Партньорите (работодатели, браншови организации, медии и др.) под формата

на дарение осигуряват:

 • Награден фонд – морални, материални награди (предметни, сертификати и др.);
 • Фирмени информационни и рекламни материали.
 1. Професионалните гимназии осигуряват:
 • Необходимите средства/материали за изработване на моделите чрез фирми спонсори;
 • Финансовите средства за командировъчни на ръководителите на отборите;
 • Участието на регионални администрации и работодатели партньори;
 • Популяризирането чрез сайтовете на училищата и чрез регионалните медии на ученическия кръг на състезанието и участието на съответното училище и националното състезание в цялост.

Организатор: Министерството на образованието и науката

Партньори: НАУМ – Национална асоциация на училищата по мода; БАТОК – Българска асоциация за текстил, облекло и кожи ; Варненски свободен университет

Национален конкурс по мода, прически и грим за учениците от професионалните гимназии

Ученици от Бяла Слатина, Омуртаг, Гоце Делчев, Попово Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Разград, Русе, София, Хасково и Ямбол ще се състезават за престижните награди за цялостна визия в категории „Мода“, „Прическа“ и „Грим“.

Атрактивното състезание ще се проведе на 20 април в гр. Пловдив – Международен панаир, Палата 3.

Вдъхновени от необятното разнообразие на традиции и емблематични образи на европейското културно наследство, ученици от професоналните гимназии по мода ще покажат творческите си проекти  на тема „България – част от пъстрия свят на Европа“.

Младите фризьори и гримьори  ще мерят сили в две категории за прическа и грим„Възраждане на 70-те в бъдещето“ и „Природни стихии“. Техните умения ще бъдат оценявани от Васил Михайлов – артистичен директор на академия и салони Stephan, Тодор Тошев – международен съдия по мъжко и дамско фризьорство, Руско Русев – собственик на Ноухау салон и основател на Ноухау склул, Минка Петрова – първият майстор-гримьор от град Пловдив и собственик на професионално и учебно грим студио “Бюти Мейк ъп – М”.

Творческите колекции на младите таланти в модата ще се оценяват от доц. д-р Капка Манасиева – ръководител катедра „Изкуства“ към Варненския свободен университет, Емилия Костова – дизайнер, носител на Златната игла за 2008 г. и Йордан Беловодски – изпълнителен директор на Браншовата организация по текстил и облекло.

Освен за престижните три места за цялостна визия младите таланти ще се състезават и за специалната награда на Националната асоциация на училищата по мода. Младите фризьори ще имат възможността да спечелят 6-месечно обучение осигурено от Академия Stephan.

Състезанието се организира за десета поредна година. То е част от графика на националните състезания по професии през учебната 2017/2018 г. на Министерството на образованието и науката в партньорстство с бизнеса и висши училища.

Входът е свободен. Начален час – 10.00 ч.