VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 51. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

            Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на училищата по мода“ (НАУМ), в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.