VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 48. Дружеството се прекратява:

  1. по решение на Общото събрание;
  2. при обявяването му в несъстоятелност;
  3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.