V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета  и доклада за дейността

Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл. 42. Доклада за дейността се изготвя веднъж годишно и съдържа данни относно:

(1). съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

(2). размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

(3). вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

(4). финансовия резултат.

Назначаване на независими одитори

Чл. 42. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 43. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 44. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет се представят на хартиен или електронен носител в Централния регистър при Министерството на правосъдието. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

Чл. 45. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 46.Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл. 47.( 1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.