IV.УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Асоциацията

Чл. 19. Органите на Асоциацията са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 20. В Общото събрание участват всички членове на Асоциацията. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл. 21. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

 Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на Асоциацията;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява Асоциацията;
 4. приема и изключва членове;
 5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;
 6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 7. одобрява годишния финансов отчет;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Асоциацията, освен в случай на несъстоятелност;
 9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
 10. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 11. взема решение за участие в други организации;
 12. приема основните насоки и програми за дейността на Асоциацията;
 13. приема бюджета на Асоциацията;
 14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 16. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
 17. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на Асоциацията.

(2) Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез известяване на членовете по електронен път или писменна покана, или покана, обнародвана в “Държавен вестник” и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Поканата се  изпраща на членовете или се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Право на сведение

Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 26. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете, с изключение на решаване на въпроси по чл.18 и чл.22,т.1 и 3 от настоящия Устав.

Право на глас

Чл. 28. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
 4. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство

Чл. 30. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 22, т. 1 и т. 3 от Устава се изисква мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

Решения

Чл. 31.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след след вписване в регистъра.

Протокол

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 33. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, които са членове на сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5)  Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател от членовете си, който да представлява Асоциацията и има продължителност на мандата равен на този на членовете на Управителния съвет.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Асоциацията.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Асоциацията.

(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, в това число възлага на свои членове отговорности за отделни области от дейността на Асоциацията.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Асоциацията.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 36. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 35, ал. 8 – 9 и чл.49 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

Чл. 37. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Асоциацията при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Асоциацията и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет

Чл. 39. Председателят на Управителния съвет:

(1) Представлява Асоциацията като има право да възлага на други членове на Управителния съвет отделни свои функции и правомощия и да упълномощава други лица за извършване на определени действия;

(2) Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет

(3) Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

(4) Сключва трудовите договори със служителите на Асоциацията, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

(5) Представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.