III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 15. Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на Асоциацията

Чл. 16.(1) Всички редовни членове на Асоциацията са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 120 лева и се заплаща всека година. Срокът за внасянето на членския внос е от 01.01 до 30.04. на календарната година, за която се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ. За годината, в която членовете са приети те плащат само за пълни тримесечия на тяхното членство сума пропорционална на броя на тримесечията.

(2) По решение на общото събрание членовете на Асоциацията могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

(3) Членовете на Асоциацията могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.

(5) Асоциацията в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл. 17.(1) Асоциацията извършва следната стопанска дейност, свързана с основния й предмет:

  1. Издаване и разпространяване на литература, свързана с целите на Асоциацията.
  2. Поддържане на информационни база данни и интернет-портали, свързани с целите на Асоциацията.
  3. Подготовка и изпълнение на проекти свързани с целите на Асоциацията.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Асоциацията.

Покриване на загуби

Чл. 18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство повече от половината от всички членове на сдружението.