II.ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно. Членове могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица.

(2) Членовете на Асоциацията са редовни и почетни.

(3) Редовен член на Асоциацията може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(4) Редовен член на Асоциацията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(5) Почетен член може да стане всяко дееспособно физическо лице със значителен принос за постигане целите на Асоциацията.

Чл. 9. Всеки член на Асоциацията има право:

 1. да участвува в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на Асоциацията;
 5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Всеки член на Асоциацията е длъжен:

 1. да внася ежегодно членския си внос;
 2. да спазва Устава на Асоциацията и да работи за постигане на целите й;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на Асоциацията и издигане на обществения й авторитет.

Чл. 11. Почетните членове се ползват от същите права и задължения, но не плащат членски внос.

Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 13. Редовните членовете на Асоциацията се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Асоциацията;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на Асоциацията;
 5. при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Асоциацията се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Асоциацията.

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.