I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението „Национална асоциация на училищата по мода“(НАУМ), наричано по-долу за краткост Асоциацията или сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Национална асоциация на училищата по мода“(НАУМ)

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, ул. „Добруджа“ № 79, ет.3.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5. (1) Сдружението осъществява дейност в обществена полза, съгласно чл. 2, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, изразяваща се в развитието и утвърждаването на образованието, чрез създаване на независима, доброволна организация, която осъществява дейност в полза на професионалните образователните институции.

(2) Предмета на дейност е:

– Осигуряване на форум за презентации и дискусии на проблеми от областта на професионалното образование по лека промишленост;

– Осигуряване на обмeн на информация в областта на професионалното образование и обучение чрез срещи, семинари, конференции, брифинги и други

– Подпомагане издаването на оригинални и стойностни публикации в областта на професионалното образование и обучение;

–  Сътрудничество с други организации, общества и сдружения на дейности, които промоцират целите на НАУМ;

– Предприемане на други дейности, които са в синхрон с целите на Асоциацията.

(3) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

(4) Сдружението може, при осъществяване на дейността си, да си сътрудничи с други държавни и обществени институции и организации, фирми и други сдружения в рамките на Конституцията, действащото законодателство и настоящия Устав.

(5) Сдружението може да има свой печат, химн, значки, вимпел, знак, девиз и др. подобни.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

  1. Да подпомага и утвърждава дейностите на професионалните гимназии по лека промишленост в полза на развитието на професионалните гимназии по лека промишленост в съвременното общество.
  2. Да развива близки връзки с други сфери, свързани с развитието на образованието и професионалното направление лека промишленост – институции, бизнес, НПО, интернет комуникациите и др.;
  3. Да подкрепя по-близкото сътрудничество между управителите на фирми и професионалните гимназии по лека промишленост, управителите на фирми и преподавателите с цел подобряване на учебните материали и методите на обучение, както и спонсориране на практически разработки с цел привличане и развитие на таланти в областта на професионалното образование и обучение;
  4. Да утвърждава високи професионални стандарти сред членовете си и да предлага норми за професионална етика;
  5. Да представлява членовете си пред български, чуждестранни и международни институции и организации и да защитава техните права и интереси.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели, са:

  1. Поддържане на контакти и взаимодействие с други училища и институции по проблемите на управлението и споделяне на добри практики;
  2. Организиране на конференции, симпозиуми и учебни семинари по управление и учебни семинари по управление на професионални гимназии по лека промишленост, новости;
  3. Издаване и разпространяване на публикации, свързани с целите на сдружението.

4. Обмен на информация и опит и подпомагане на въвеждане на нови специалности в професионалните гимназии по лека промишленост.