Устав

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА УЧИЛИЩАТА ПО МОДА” (НАУМ)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ЧЛЕНСТВО

III. ИМУЩЕСТВО

IV. УПРАВЛЕНИЕ

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. Хасково на 30.03.2016 година